Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijks en Gemeente-politie te water mouw- rang insigne's
- agent gemeentepolitie
- hoofd-agent GemPo
- wachtmeester Rijkspolitie
- Opperwachtmeester RP